Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Pedagog

 

 

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019:

 

pedagog Marta GACUR

 

Poniedziałek 10.30 – 14.30

Wtorek  9.00 – 13.00

Środa   9.30 – 14.30

Czwartek 11.00 – 16.00

Piątek   8.30 – 12.30

 

 

 

 

psycholog Paulina Orman-Nocuń

Wtorek  8.00 – 14.00

 

Piątek   9.00 – 14.00

 

 

 

W ramach działalności pedagogicznej realizowane są m.in. takie działania, jak:

  1. Organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów:
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dydaktycznej uczniów,
  • proponowanie uczniom z trudnościami w nauce szkolnej badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
  • pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych.
  • 2. Organizowanie pomocy wychowawczej:
  • dokonywanie diagnozy okresowej sytuacji wychowawczej uczniów,
  • realizowanie  zajęć integracyjnych, wychowawczych i profilaktycznych dla uczniów,
  • indywidualne oddziaływania wychowawcze na uczniów,
  • udzielanie porad wychowawczych nauczycielom i rodzicom uczniów.
  • 3. Organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów i ich rodzin:
  • dokonywanie diagnozy okresowej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uczniów i ich rodzin,
  • organizowanie pomocy w zakupie podręczników, przyborów szkolnych, pozyskiwanie odzieży dla uczniów pochodzących z rodzin ubogich, pozyskiwanie środków finansowych na żywność, leczenie, rehabilitację itp.
  • 4. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów:
  • podejmowanie działań profilaktycznych na terenie szkoły,
  • nauka umiejętności psychospołecznych niezbędnych  do budowania poprawnych relacji międzyludzkich,
  • oddziaływania interwencyjne,
  • kontrola frekwencji uczniów,
  • realizacja programów profilaktycznych.
  • 5. Przygotowanie uczniów do dokonania prawidłowych wyborów życiowych i zawodowych:
  • realizacja zajęć z zakresu orientacji zawodowej,
  • organizowanie wyjść na Dni Otwarte do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego.
  • 6. Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny:
  • wspólpraca z MOPS, GOPS, policją, sądem, z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, z organizacjami pozarządowymi.

1.13GABINET_21.16ZAJCIA_PROFILAKTYCZNE_23579PROGRAM_PROFILAKTYCZNO_-_WYCHOWAWCZY_sPRBJMY_Y_INACZEJ

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc