Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Pedagog

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Dzień tygodnia P. Marta Gacur P. Edyta Ślęzak
Poniedziałek 9.00 – 10.45
11.45 – 12.55
10.45 – 14.45
Wtorek 8.00 – 13.00 10.45 - -14.45
Środa 9.00 – 15.30 10.50 - -13.50
Czwartek 10.30 – 13.50
14.50 – 16.00
----------------------------------
Piątek 9.00 - 11.50
12.50 – 13.00
-------------------------------------

 

 

 

W ramach działalności pedagogicznej realizowane są m.in. takie działania, jak:

 1. Organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów:
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dydaktycznej uczniów,
 • proponowanie uczniom z trudnościami w nauce szkolnej badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
 • pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych.
 • 2. Organizowanie pomocy wychowawczej:
 • dokonywanie diagnozy okresowej sytuacji wychowawczej uczniów,
 • realizowanie  zajęć integracyjnych, wychowawczych i profilaktycznych dla uczniów,
 • indywidualne oddziaływania wychowawcze na uczniów,
 • udzielanie porad wychowawczych nauczycielom i rodzicom uczniów.
 • 3. Organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów i ich rodzin:
 • dokonywanie diagnozy okresowej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uczniów i ich rodzin,
 • organizowanie pomocy w zakupie podręczników, przyborów szkolnych, pozyskiwanie odzieży dla uczniów pochodzących z rodzin ubogich, pozyskiwanie środków finansowych na żywność, leczenie, rehabilitację itp.
 • 4. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów:
 • podejmowanie działań profilaktycznych na terenie szkoły,
 • nauka umiejętności psychospołecznych niezbędnych  do budowania poprawnych relacji międzyludzkich,
 • oddziaływania interwencyjne,
 • kontrola frekwencji uczniów,
 • realizacja programów profilaktycznych.
 • 5. Przygotowanie uczniów do dokonania prawidłowych wyborów życiowych i zawodowych:
 • realizacja zajęć z zakresu orientacji zawodowej,
 • organizowanie wyjść na Dni Otwarte do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego.
 • 6. Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny:
 • wspólpraca z MOPS, GOPS, policją, sądem, z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, z organizacjami pozarządowymi.

1.13GABINET_21.16ZAJCIA_PROFILAKTYCZNE_23579PROGRAM_PROFILAKTYCZNO_-_WYCHOWAWCZY_sPRBJMY_Y_INACZEJ

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc