Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Aktualności

Ferie na sportowo

 

W ferie duża sala gimnastyczna należała do przedszkolaków!

Czytaj więcej...

Wycieczka do kina OKF.

W ferie, grupa Sowy pierwszy raz wybrała się do kina na film pt: Kacper i Emma – zimowe wakacje.

Czytaj więcej...

Rekrutcja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Miasto Częstochowa jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 09.03.2016 godz.9:00
do 25.03.2016 godz.15:00
od 09.05.2016 godz.9:00
do 13.05.2016 godz.15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 09.03.2016
do 31.03.2016
od 09.05.2016
do 18.05.2016
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.04.2016
godz. 9:00
01.06.2016
godz. 9:00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22.04.2016 godz. 9:00
do 02.05.2016 godz. 15:00
od 01.06.2016 godz. 9:00
do 06.06.2016 godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.05.2016
godz. 9:00
08.06.2016
godz. 9:00

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

1. Kryteria wynikające z ustawy:

Lp.  Nazwa kryterium  Sposób udokumentowania Liczba punktów 
1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Częstochowy  Oświadczenie na wniosku  1000 pkt 
2. Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)   Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 100 pkt 
3. Niepełnosprawność kandydata  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne 100 pkt 
4. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne

100 pkt 
5. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne 100 pkt 
6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne 100 pkt 
7. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu kandydata wspólnie z jego rodzicem 100 pkt 
8. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument potwierdzający objęcie kandydata piecza zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) 100 pkt 

2. Kryteria samorządowe:

 Lp.  Nazwa kryterium  Sposób udokumentowania Liczba punktów
1. Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym   Oświadczenie na wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki obojga rodziców (lub samotnego rodzica) 32 pkt 
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola pierwszego wyboru  Oświadczenie na wniosku  16 pkt 
3. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru  Oświadczenie na wniosku  8 pkt 
4. Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru  Oświadczenie na wniosku  4 pkt 
5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły, w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru  Oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do szkoły (nazwa szkoły)  2 pkt 
6. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszcza do żłobka miejskiego lub innego miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego  Oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do żłobka miejskiego lub miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego  (nazwa przedszkola/szkoły) 1 pkt 
Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc