Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Nabór do projektu "Dostępna szkoła"

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów

oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,

kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowaniaoferty kształceniaogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni,którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami:     pedagogiem/żką,   psychologiem/żką   oraz   specjalistami/kami     (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

 Więcej o projekcie w dokumentach OGŁOSZENIE O NABORZE i REGULAMIN REKRUTACJI

Załączniki do pobrania:

 1. Katalog kryteriów rekrutacji,
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu dla ucznia/uczennicy,
 3. Formularz zgłoszeniowy do projektu dla rodzica/opiekuna prawnego,
 4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Rekomendacja wychowawcy,
 6. Ankieta motywacyjna,
 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 8. Lista podstawowa uczestników/uczestniczek (uczniowie/uczennice),
 9. Lista podstawowa uczestników/uczestniczek (rodzice/opiekunowie prawni)
 10. Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek (uczniowie/uczennice),
 11. Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek (rodzice/opiekunowie prawni),
 12. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie
Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc