Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Pedagog szkolny

W naszej szkole czynny jest gabinet pedagoga szkolnego, w którym każdego dnia przyjmuje pani Marta Gacur.

 

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017:

 

poniedziałek - 10.00-16.00

wtorek - 8.30-13.30

środa - 9.00-14.30

czwartek - 10.30-16.00

piątek - 8.30-13.30

 

W ramach działalności pedagogicznej realizowane są m.in. takie działania, jak:

 1. Organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów:
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dydaktycznej uczniów,
 • proponowanie uczniom z trudnościami w nauce szkolnej badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
 • pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych.
 • 2. Organizowanie pomocy wychowawczej:
 • dokonywanie diagnozy okresowej sytuacji wychowawczej uczniów,
 • realizowanie  zajęć integracyjnych, wychowawczych i profilaktycznych dla uczniów,
 • indywidualne oddziaływania wychowawcze na uczniów,
 • udzielanie porad wychowawczych nauczycielom i rodzicom uczniów.
 • 3. Organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów i ich rodzin:
 • dokonywanie diagnozy okresowej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uczniów i ich rodzin,
 • organizowanie pomocy w zakupie podręczników, przyborów szkolnych, pozyskiwanie odzieży dla uczniów pochodzących z rodzin ubogich, pozyskiwanie środków finansowych na żywność, leczenie, rehabilitację itp.
 • 4. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów:
 • podejmowanie działań profilaktycznych na terenie szkoły,
 • nauka umiejętności psychospołecznych niezbędnych  do budowania poprawnych relacji międzyludzkich,
 • oddziaływania interwencyjne ,
 • kontrola frekwencji uczniów,
 • realizacja programów profilaktycznych.
 • 5. Przygotowanie uczniów do dokonania prawidłowych wyborów życiowych i zawodowych:
 • realizacja zajęć z zakresu orientacji zawodowej,
 • organizowanie wyjść na Dni Otwarte do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego.
 • 6. Nawiązanie i utrzymywanie współpracy z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka i rodziny:
 • wspólpraca z MOPS, GOPS, policją, sądem, z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, z organizacjami pozarządowymi.

 

 

1.13GABINET_21.16ZAJCIA_PROFILAKTYCZNE_23579PROGRAM_PROFILAKTYCZNO_-_WYCHOWAWCZY_sPRBJMY_Y_INACZEJ

Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc